Home / הבלוג / מספר מאור עיניים פרשת חוקת – זאת התורה אדם

מספר מאור עיניים פרשת חוקת – זאת התורה אדם

״זאת התורה אדם כי ימות באוהל אמור חז״ל (ברכות ס״ג.) אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה וכו׳ ידוע כי יש ששים רבוא אותיות לתורה וכנגדן יש ששים רבוא שורשי נשמות.. וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה ואורייתא וקודשא בריך הוא חד והוא חלק אלוה שבקרב האדם הוא ממש אותו האות שמשם שורש נשמתו והאות משפיע על האדם שפע וחיות הקדושה וצריך לידע כי האות שורה בפה האדם וכל אות כלול מכל התורה נמצא שכל התורה בפה האדם כי הלא ספר תורה שחסר ממנה אות אחת פסולה ואינה נחשבת לתורה.. וכל עבודת ה׳ הכל הוא בזה שצריך האדם לקרב לשורשו דהיינו התורה שהיא קומה שלימה תרי״ג מצוות והאדם כלול גם כן מרמ״ח איברים ושס״ה גידים כנודע וכמו שאם חסר אות אחת מן הספר תורה אינה בשלימות לכך אמרו חז״ל (סנהדרין ל״ז.) כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו מאבד עולם מלא וההיפך כל המקיים וכו׳ כאילו קיים עולם מלא והבן:

ולכך אומרים קודם כל תפילה הריני מקבל עלי מצוה עשה של ואהבת לרעך כמוך וכו׳ כי הכל הוא אחדות גמור כמו התורה שנקראת תורה בהצטרף כל האותיות כולן ואף אם רואה בחברו שום דבר רע [הכוונה – איזה דבר רע] ישנא הרע שבו אך החלק הקדוש יאהבנו מאוד כנפשו כי הבעל שם טוב נשמתו בגנזי מרומים אמר שהצדיק הגמור שאין רע בקרבו אין רואה שום רע על שום אדם אך מי שרואה שום רע בחבירו הענין הוא כמו שמסתכל במראה אם פניו מטונפין רואה גם כן במראה כך ואם פניו נקיים אינו רואה במראה שום דופי כמו שהוא כך רואה וזהו ואהבת לרעך כמוך, פירוש כמוך כמו שאם יודע האדם בעצמו שום רע בקרבו משום הא אינו שונא את עצמו אף ששונא את הרע שבקרבו כך גם כן על חבירו כי באמת הכל אחד כי הלא גם לחבירו יש גם כן חלק אלוה כמוהו ויש לו אות בתורה…

וזהו זאת התורה אדם, כאמור אדם נקרא החלק אלוה שבתוכו והוא האותיות מהתורה אך אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, עצמו דייקא, פירוש שלא יהיה כוונתו בשביל עצמו שימית את המחשבה שבשביל עצמו שלא יזכר ולא יפקד אך הכל לעבודתו יתברך שמו:״ (ספר מאור עינים, פרשת חקת)

Comments

comments

About admin

Check Also

sheep-17482_640

החיים במרוץ העכברים – פרק מתוך סוד הנקודה הטובה

האוויר סביבנו מורעל. מורעל בתחרותיות, מורעל בכוחנות, מורעל ברעל של "אֱדוֹם". עם ישראל עבר בכמה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים